لوگ بوک

log book

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 تعریف

"نحوه ارزشیابی کارآموزان در دفترچه های پایش و ثبت فعالیت های بالینی(Log Books)" به تفکیک بخش

 

 نحوه ارزشیابی کارآموزان داخلی

نمره نهایی از مجموع امتحان OSCE پایان دوره و فعالیت های درون بخشی (شامل Log Book و امتحان درون بخشی) و انضباط محاسبه شده است.

 

میزان امتیاز (نمره) فعالیت بالینی شامل امتیاز امتحان درون بخش و امتیازLog Book   است.

 

کل امتیاز Log Book 150 محاسبه می شود، سپس تبدیل می گردد.

 

امتیاز شامل:

1- ثبت موارد ویزیت شده در بخش (تنوع بیماران ویزیت شده مورد نظر است)(30امتیاز، 5بیماری در هربخش)

2- ثبت موارد ویزیت شده به طور سرپائی (24امتیاز،4بیماری درهر درمانگاه)

3- ثبت اطلاعات مربوط به کشیک شبانه (12امتیاز،هر کشیک 1امتیاز)

4- ثبت مهارت های بالینی (انجام هر مهارت به طورمستقل یک امتیاز، کمک درانجام هر مهارت 5/0 امتیاز، کل امتیاز 62)

5- ثبت کنفرانس ارائه شده توسط کارآموز در هر بخش و تهیه اسلاید (هر کنفرانس 5امتیاز،کل امتیاز15)

6- سایر فعالیت ها مثل ارائه کار پژوهشی،ترجمه قابل قبول (7امتیاز)

 

 

 دانلود راهنمای کار آموزان                                                         دانلود لوگ بوک جراحی عمومی

 

دانلود لوگ بوک داخلی                                                             دانلود لوگ بوک پوست

 

دانلود لوگ بوک اطفال                                                              دانلود لوگ بوک اورولوژی

 

دانلود لوگ بوک عفونی                                                             دانلود لوگ بوک اخلاق پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/12/15 10:13