«واحد بهداشت حرفه ای»

 

مسئول واحد مریم حقدادی
سمت کارشناس بهداشت حرفه ای
تلفن مستقیم 44505218

 

بهداشت حرفه ای شاخهای است از علم بهداشت و عبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبت های بهداشتی درمانی به منظور سالم سازی و حفظ سلامت نیروی کار. در واقع متخصصان در این رشته خطرهای بالقوهای که در محیط کار وجود دارد را پیش بینی و شناسایی میکنند و در مراحل بعد به اندازه گیری و ارزیابی این خطرات و کنترل آنها میپردازند.

مهندسی بهداشت حرفهای را میتوان به طور خلاصه علم و هنر تامین سلامت در محیطهای شغلی تعریف کرد و یک مهندس بهداشت حرفهای یا متخصص سلامت شغلی کسی است که وظیفه شناسایی، ارزشیابی و حذف یا کنترل عوامل مخاطره آمیز شغلی را به عهده دارد.

 

معرفی و شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستان

۱ - تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

۲ - پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

۳ - تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

۴ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

۵ شناسایی شغل های موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار

۶ - بازدید روزانه از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آن ها وانجام پیگیری های مربوطه

۷ - شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

- مخاطرات فیزیکی

- مخاطرات شیمیایی

- مخاطرات بیولوژیکی

- مخاطرات ارگونومیک، روانیاجتماعی و فاکتورهای سازمانی

۸نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

۹ - تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آن ها به پرسنل در معرض

۱۰برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلول های شیمیایی

۱۱ - نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

۱۲تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات پرسنل ) قبل از استخدام و دوره ای ( برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل 

۱۳ - نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

۱۴ - اعلام موارد مشکوک بیماری های حرفه ای به مدیر بیمارستان و مراکز مربوطه

۱۵ثبت آمار حوادث در  بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

۱۶ - همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی و سایر امور مربوطه

۱۷ - تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

۱۸ - به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی

۱۹ - شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

۲۰ - مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان

۲۱ - ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی

واحد بهداشت حرفه ای(HSE)

آخرین بروز رسانی : 1402/03/05 11:38