فرم بررسی اختلالات اسکلتی_عضلانی کارکنان

      

اختلالات اسکلتی عضلانی شایع‌ترین عامل غیبت از کار و اختلال عملکرد کارکنان در محیط‌های شغلی به حساب می‌آید. ابزارهای متعددی جهت ارزیابی این اختلالات استفاده می‌شود. پرسشنامه نوردیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این ارزیابی است .این مطالعه با هدف بررسی ارتباط نوع شغل و بخش محل خدمت با میزان فراوانی اختلالات اسکلتی عضلانی در پرسنل انجام می شود.
الف_ در 12 ماه گذشته در کدامیک از نواحی مشخص شده زیر درد، ناراحتی، سوزش و یا بی حسی داشته اید؟
ب_ در 7 روز گذشته در کدامیک از نواحی مشخص شده زیر درد، ناراحتی، سوزش و یا بی حسی را داشته اید؟
ج_ در 12 ماه گذشته در کدامیک از نواحی مشخص شده زیر به علت درد یا ناراحتی مجبور به استراحت، کاهش فعالیت کاری، ترک محل کار یا عدم توانایی در انجام فعالیت در محل کار یا منزل شده اید؟
آخرین بروز رسانی : 1402/03/01 01:55