زایشگاه
زایشگاه 2
ماما
ماما2
رادیولوژی
icu
اورژانس
سردر بیمارستان
واکسن1
کرونا 2
ماما3

اخبار بیمارستان

قابل توجه همکاران پزشک و پرستاران محترم

قابل توجه همکاران پزشک و پرستاران محترم

1402/03/13
قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی

قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی

1402/03/13
جلسه بررسی علل کسورات تجهیزات پزشکی بخش های درمانی با حضور دکتر فلاح کرکان

جلسه بررسی علل کسورات تجهیزات پزشکی بخش های درمانی با حضور دکتر فلاح کرکان

1402/03/11
شمیم خوش عطر رضوی در بیمارستان انزلی

شمیم خوش عطر رضوی در بیمارستان انزلی

1402/03/10
برگزاری کمیته تجهیزات پزشکی با حضورخانم زراندیان

برگزاری کمیته تجهیزات پزشکی با حضورخانم زراندیان

1402/03/10
طی جلسه ای ،با حضور دکتر فلاح کرکان به بررسی مشکلات سوپروایزرین پرداخته شد.

طی جلسه ای ،با حضور دکتر فلاح کرکان به بررسی مشکلات سوپروایزرین پرداخته شد.

1402/03/09
با حضور آقای فکاهی به بررسی مسائل امنیتی پرسنل بیمارستان پرداخته شد.

با حضور آقای فکاهی به بررسی مسائل امنیتی پرسنل بیمارستان پرداخته شد.

1402/03/09
با حضور دکتر فلاح کرکان مشکلات نرم افزار پکس مورد بررسی قرار گرفت.

با حضور دکتر فلاح کرکان مشکلات نرم افزار پکس مورد بررسی قرار گرفت.

1402/03/08
با حضور خانم زراندیان بازدید میدانی از بخش جراحی مردان انجام گرفت.

با حضور خانم زراندیان بازدید میدانی از بخش جراحی مردان انجام گرفت.

1402/03/08
با حضور خانم زراندیان ،کمیته مدیریت حوادث ،بلایا و بهداشت کار برگزار شد.

با حضور خانم زراندیان ،کمیته مدیریت حوادث ،بلایا و بهداشت کار برگزار شد.

1402/03/08
با حضوردکتر فلاح کرکان کمیته مورتالیتی و موربیدیتی برگزار شد.

با حضوردکتر فلاح کرکان کمیته مورتالیتی و موربیدیتی برگزار شد.

1402/03/07
برگزاری کارگاه عملی کار با دستگاه الکتروشوک

برگزاری کارگاه عملی کار با دستگاه الکتروشوک

1402/03/06
برگزاری وبینار

برگزاری وبینار" زایمان فیزیولوژیک "

1402/03/04
بازدید ارزیابان اعتبار بخشی کلان منطقه ای از بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

بازدید ارزیابان اعتبار بخشی کلان منطقه ای از بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

1402/03/03
با حضور خانم زراندیان جلسه توجیهی کسورات برگزار گردید.

با حضور خانم زراندیان جلسه توجیهی کسورات برگزار گردید.

1402/03/01
با حضور دکتر فلاح کرکان، طی جلسه ای به بررسی روند آموزشی شدن بیمارستان پرداخته شد.

با حضور دکتر فلاح کرکان، طی جلسه ای به بررسی روند آموزشی شدن بیمارستان پرداخته شد.

1402/02/31
باحضور دکترفلاح کرکان به بررسی مشکلات با سرپرستاران پرداخته شد.

باحضور دکترفلاح کرکان به بررسی مشکلات با سرپرستاران پرداخته شد.

1402/02/31
با حضور دکتر فلاح کرکان به بررسی مشکلات واحد IT پرداخته شد.

با حضور دکتر فلاح کرکان به بررسی مشکلات واحد IT پرداخته شد.

1402/02/31
آرشیو
آرشیو