زایشگاه
زایشگاه 2
ماما
ماما2
رادیولوژی
icu
اورژانس
سردر بیمارستان
واکسن1
کرونا 2
ماما3

اخبار بیمارستان

بازدید ارزیابان اعتبار بخشی کلان منطقه ای از بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

بازدید ارزیابان اعتبار بخشی کلان منطقه ای از بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

1402/03/03
با حضور خانم زراندیان جلسه توجیهی کسورات برگزار گردید.

با حضور خانم زراندیان جلسه توجیهی کسورات برگزار گردید.

1402/03/01
با حضور دکتر فلاح کرکان، طی جلسه ای به بررسی روند آموزشی شدن بیمارستان پرداخته شد.

با حضور دکتر فلاح کرکان، طی جلسه ای به بررسی روند آموزشی شدن بیمارستان پرداخته شد.

1402/02/31
باحضور دکترفلاح کرکان به بررسی مشکلات با سرپرستاران پرداخته شد.

باحضور دکترفلاح کرکان به بررسی مشکلات با سرپرستاران پرداخته شد.

1402/02/31
با حضور دکتر فلاح کرکان به بررسی مشکلات واحد IT پرداخته شد.

با حضور دکتر فلاح کرکان به بررسی مشکلات واحد IT پرداخته شد.

1402/02/31
با حضور خانم زراندیان جلسه با سرپرستاران برگزار گردید.

با حضور خانم زراندیان جلسه با سرپرستاران برگزار گردید.

1402/02/30
با حضور خانم زراندیان جلسه ماهیانه بخش داخلی برگزار گردید.

با حضور خانم زراندیان جلسه ماهیانه بخش داخلی برگزار گردید.

1402/02/30
برگزاری  وبینار

برگزاری وبینار" بیماریهای منقله از طریق آب و غذای آلوده (التور) "

1402/02/30
برگزاری  وبینار

برگزاری وبینار"تفسیر گرافی و اسکن "

1402/02/28
تجهیز بخش پاتولوژی آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی به دستگاه جدید

تجهیز بخش پاتولوژی آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی به دستگاه جدید

1402/02/27
برگزاری جلسه هماهنگی بین درمانگاه های بیمارستان

برگزاری جلسه هماهنگی بین درمانگاه های بیمارستان

1402/02/24
با حضور دکتر فلاح کرکان و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان جلسه هم اندیشی نظام ارجاع برگزار گردید.

با حضور دکتر فلاح کرکان و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان جلسه هم اندیشی نظام ارجاع برگزار گردید.

1402/02/24
با حضور دکتر فلاح کرکان کمیته پایش و سنجش شاخص های بیمارستانی برگزار گردید.

با حضور دکتر فلاح کرکان کمیته پایش و سنجش شاخص های بیمارستانی برگزار گردید.

1402/02/24
نشست بررسی و بازبینی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان شهیدبهشتی بندرانزلی با حضور معاون آموزشی دانشگاه، برگزار شد.

نشست بررسی و بازبینی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان شهیدبهشتی بندرانزلی با حضور معاون آموزشی دانشگاه، برگزار شد.

1402/02/23
 با حضور خانم زراندیان ، جلسه ماهانه سرپرستاران برگزار گردید.

با حضور خانم زراندیان ، جلسه ماهانه سرپرستاران برگزار گردید.

1402/02/20
بازدید علمی دانش آموزان دبیرستان مهرگان از بیمارستان بندرانزلی

بازدید علمی دانش آموزان دبیرستان مهرگان از بیمارستان بندرانزلی

1402/02/19
بازدید میدانی دکتر فلاح کرکان ازبخش ها و واحدهای بیمارستان

بازدید میدانی دکتر فلاح کرکان ازبخش ها و واحدهای بیمارستان

1402/02/19
برگزاری کمیته پایش و بهبود کیفیت

برگزاری کمیته پایش و بهبود کیفیت

1402/02/18
آرشیو
آرشیو