عنوان بخش

CSR

مسؤل CSR

دیانا صفاریان


شماره داخلی

264

شرح و اقدامات بخش و نوع بیماران بستری

استریل کردن تجهیزات اتاق عمل-نگهداری از دستگاه ها و...

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400