منشور حقوق بیمار

مفاهیم و واژه ها

بیمار:کسی که خود را به ارائه دهنده خدمت جهت دریافت خدمات بهداشتی درمانی معرفی می کند.

حقوق:مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک جامعه که امتیازات و اختیارات خاصی را برای افراد به رسمیت می شناسد.

حقوق در تمام زبان ها ها به معنی آنچه راست و سزاوار است تعریف می شود.

 

محور اول:دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

محور دوم:اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

محور سوم:حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

محور چهارم:ارایه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

محور پنجم:دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

 

 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/18 13:04