شرح وظایف سوپروایزرین آموزشی

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسو لیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامای مرکز آموزشی-درمانی،توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مدد جو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

1-تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت)

2-تعیین نیاز آموزشی (مدد جویان،خانواده،رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدیدالورود)

3-اولویت بندی نیازهای آموزشی

4-تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

5-اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها

6-تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

7- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز ممدجویان

8-هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه های پرستاری و مامایی

9-پیشنهاد تهیه کتب،مجلات،جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

10-تشکیل کمیته آموزشی،پژوهشی پرستاری

11-هماهنگی،همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

12-پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی

13-همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل وتحدها جهت نیاز سنجی آموزشی

14-همکاری و هماهنگی با سوپر وایزرین بالبنی و کنترل عفونت در امر آموزش

15- همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

16-ارایه تازه ها و نتیج تحقیقات جدید(به شکل کنفرانس،جزوه/پمفلت و...)

17-همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

18-هدایت و آموزش کارکنان در راستای:

الف-حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامایی

ب-ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارایه خدمات

ج-ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارایه آموزش به مدد جو

19- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه دهای آموزشی واحدهای ذیربط

20- هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات،پوسترها،فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

21-ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حتصله به مدیر خدمات پرستاری

22-کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

23-کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحد ها

24-ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق:

 کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارایه شده

 بررسی رضایت مندی مددجویان

 بررسی رضایت مندی کارکنان

25-کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری(در شیفت های مختلف)در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

26-مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

27-شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/18 13:05