قوانین و مقررات انضباطی
قانون :
قانون مجموعه ای از قواعد الزام آوری است که به وسیله مجالس ویژه تصویب می گردد اگر در این تعریف به جای عبارت مجالس ویژه مراجع صلاحیت دار گذارده شود تعریف قانون به معنای اعم بدست می آید.
تخلف اداری و فساد اداری چیست؟
عبارت است از تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه یا انجام اعمالی که به شئون اداری او صدمه وارد نماید.

تخلف انتظامی چیست؟
تخلف انتظامی درواقع نقض مقررات صنفی توسط فرد یا افراد یک صنف می باشد مانندسازمان نظام پزشکی
انواع مسئولیت حقوقی
-1 مسئولیت مدنی
-2 مسئولیت کیفری
مسئولیت مدنی
در هر مو رد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است ضرر متوجه شخص خصوصی است .قابل تبدیل به پول است .قابل بیمه شدن است .جنبه خصوصی دارد و با رضایت شخص خاتمه پیدا می کند.انواع قصور پزشکی که منجر به ضرر و زیان بیمار می شود
مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون است شخص مسؤول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید ضرر متوجه جامعه می باشد و جنبه عمومی دارد.قابل تبدیل به پول نیست .قابل بیمه شدن نیست .
هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است.صدور گواهی خلاف واقع ، سقط جنین جنایی... مواردی از مسئولیت کیفری است.چه جرایمی محرومیت اجتماعی ایجاد می کند؟
ارزشهای سازمانی
امانت داری یکی از مهمترین ارزش های سازمانی این مرکز است.احترام به منافع مشتریان به ویژه بیماران از جایگاه والایی برخوردار است. پایبندی به قسم نامه پزشکی ، اعتقاد به ارزش های والای اخلاق پزشکی در بین کلیه پرسنل درمانی ، تشخیصی و اداری از ارکان این مرکز می باشد. رعایت ارزش های دینی و اعتقادی و قانون مداری جزء لاینفک فعالیت های پرسنل این مرکز است.مقررات اداری بیمارستان :

-1 رعایت حجاب کامل اسلامی و توجه به موازین شرعی , اخلاقی و انسانی .
-2 رعایت یونیفرم رسمی و نصب اتیکت مشخصات فردی تایید شده
تبصره : لباس فرم رده های مختلف کادرپرستاری به شرح ذیل می باشد :
لباس فرم سوپروایزرها , سرپرستاران:
- خانمها : مقنعه , شلوار سورمه ای و روپوش سفید
- آقایان : روپوش سفید و شلوار سورمه ای
لباس فرم پرستاران :
-خانمها : مقنعه و شلوار سورمه ای , روپوش سفید
-آقایان : روپوش سفید و شلوار سورمه ای
لباس فرم کمک بهیاران :
-خانمها : مقنعه و شلوار طوسی – روپوش سفید
-آقایان : شلوار طوسی – روپوش سفید
لباس فرم بهیاران :
-خانمها : مقنعه و شلوارو روپوش سفید
-آقایان : شلوار و روپوش سفید
لباس فرم ماما :
در محیط زایشگاه : مقنعه و شلوارو روپوش سبز
در محیط بخشها : روپوش سفید – مقنعه و شلوارمشکی
لباس فرم کلیه رده های بخش ویژه ICU :
-خانمها : مقنعه سورمه ای - شلوارو روپوش سبز
کفش در همه رده ها مشکی و یا سورمه ای و سفید می باشد
-3 نداشتن زیور آلات وآرایش.
ساعت ورود و خروج پرسنل بیمارستان شهید دکتر بهشتی بندر انزلی:
1- ساعات کار پرسنل گروه پرستاری و مامایی بقرار زیر است :
- صبحکار : 14:30-7:30
- عصرکار : 20:30-13:30
- شبکار : 8:30 -19:30
2- ساعت کار بخش اداری : 14:15-7:30
- رعایت ساعت ورود و خروج الزامی است . تاخیر در ورود و تعجیل در خروج نشانه بی نظمی بوده و مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
- کلیه پرسنل جدیدالورود (استخدامی – طرح و ... ) از طریق دفتر پرستاری به واحد تایمکس جهت انگشت نگاری معرفی می شوند.
- تمامی پرسنل باید هنگام ورود و خروج از طریق تایمکس اقدام کنند.
- در صورت عدم ثبت ورود و خروج توسط دستگاه حضور و غیاب ، مراتب باید به مسئول و یا سرپرستار بخش و دفتر پرستاری اطلاع داده شود.

- سرویس ایاب و ذهاب کارکنان از طریق 2 مینی بوس ( سرویس غازیان – سرویس انزلی ) جهت بردن پرسنل راس ساعت مقرر ( صبحکار 14:30 ، عصرکار ساعت 20:30 ، شبکار 8:30 ) از درب بیمارستان برقرار است.
- به مستخدمی که در هر ماه بیش از 4 بار تاخیر ورود و تعجیل خروج غیر موجه داشته باشند و جمع مدت تاخیر مزبور به بیش از 4 ساعت در ماه باشد در قبال مجموع تاخیر برای ماه اول و دوم کتبا اخطار داده و برای ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم خاطی به میزان 30% ماه چهارم 50% و ماه پنجم 100% و به مدت یکماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار پرونده مستخدم به جهت رسیدگی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود.
-
تعویض شیفت :
- چون این عمل باعث ایجاد مشکلات در ارتباط با برنامه ریزی گردیده ، از تعویض شیفت های بی مورد ممانعت بعمل می آید.
- با توجه به اجرایی شدن قانون ارتقاء بهره وری ( کاهش ساعت کاری ) تعویض کشیک ها باید با رعایت قوانین خاص باشد.
- در صورت نیاز مبرم فقط با نامه جابجایی که به امضاء دو طرف و با موافقت سرپرستار و مدیر خدمات پرستاری قابلیت اجرایی دارد.
مرخصی استحقاقی :
هر یک از پرسنل استخدامی می توانند در ازاء یکماه کارکرد 2.5 روز مرخصی استحقاقی استفاده نمایند.
- پرسنل قراردادی 2 روز در ماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی را دارند.
- استفاده از مرخصی بیش از 4 ماه در سال مجاز نمی باشد.
- استفاده از مرخصی اضطراری با موافقت سرپرستار یا سوپروایزر کشیک مجاز است.
- درخواست مرخصی باید از سوی پرسنل و با ثبت و امضاء برگ مرخصی استحقاقی باشد و پس از موافقت مسئول و یادر بخشهای درمانی سرپرستار و در نهایت دفتر پرستاری قابلیت اجرایی دارد.
- مرخصی درخواستی ماهانه پرسنل قبل از تنظیم برنامه باید به اطلاع سرپرستار رسیده تا در صورت امکان با در نظر گرفتن کلیه درخواستها در برنامه بخش گنجانده شود.
- سرپرستار می تواند با توجه به تنظیم برنامه بخش – کمبود نیرو – درخواست مرخصی چند نفر در زمان واحد با مرخصی پرسنل موافقت ننماید.
- پرسنل در طول سال در صورت امکان می تواند از یکماه یا بیشتر مرخصی خود با توجه به بخشنامه استفاده نماید.
- در پایان هر سال مرخصی باقیمانده ( کمتر از 15 روز ) باید بصورت ذخیره درخواست و ذخیره شود.
- مستخدم موظف است به طریق مقتضی قبل از درخواست مرخصی از استحقاق خود برای استفاده از مرخصی مورد نظر اطمینان حاصل کند و در صورت عدم کنترل توسط مستخدم و نیز عدم استحقاق مرخصی استفاده شود ، غیبت محسوب می شود. اگر مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر 4 ماه حقوق و فو العاده مربوط به او بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
-
مرخصی استعلاجی :
- مرخصی زایمان بعنوان مرخصی استعلاجی محاسبه می شود و طبق قانون در حال حاضر مرخصی زایمانی به مدت 6 ماه پس از زایمان می باشد.
- با مستخدمی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی بیمار شود مطابق مقررات رفتار شده و مرخصی استحقاقی استفاده نشده وی ذخیره ، بجای آن مرخصی استعلاجی محسوب می شود.
- برگه های مرخصی استعلاجی یکماه و بیشتر در کمیسیون پزشکی شهرستان مطرح و سپس به کمیسیون پزشکی استان ارائه می شود.
- برگه های مرخصی استعلاجی توسط خود پرسنل ارائه می شود.
- برگه های مرخصی استعلاجی ارائه شده در ابتدای شیفت قابل قبول نبوده و در صورت لزوم پرسنل باید در بیمارستان بستری شود.
- استعلاجی فقط در تاریخ ذکر شده در برگه مرخصی استعلاجی قابل استفاده است و در سایر موارد باید از مرخصی استحقاقی یا آف استفاده شود.
- مرخصی استعلاجی پس از تایید سرپرستار یا سوپروایزر کشیک و تایید نهایی مدیر خدمات پرستاری در دفتر مرخصی ها در برگ مخصوص هر پرسنل ثبت و سپس به دبیرخانه ارائه می شود.

مرخصی بدون حقوق:
Ø استفاده از مرخصی بدون حقوق موقوف به اختتامه دوره آموزشی بوده و فقط در موارد زیر ممکن است.
- مستخدم استحقاق مرخصی نداشته و نیاز به استفاده از مرخصی مسلم باشد.
- مستخدم استحقاق مرخصی قصد ادامه تحصیل داشته و مدارک لازم را ارائه نماید.
- مستخدم استحقاق مرخصی ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.
- مستخدم استحقاق مرخصی پس از استفاده از 4 ماه مرخصی استعلاجی سالیانه به علت ادامه همان بیماری یا ابتلا به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العلاج تشخیص داده نشود.
- مستخدم باید تقاضا نامه استفاده از مرخصی بدون حقوق را با ذکر علت و مدت آن به مسئول مربوط ارائه دهد.
- در احتساب مرخصی روز – ماه – سال طبق تقویم رسمی کشور بوده و در مرخصی روزانه ماه سی روز محسوب می شود.

پاس ساعتی :
- پاس اول و آخر وقت کاری برای گروه پرستاری و مامایی ممنوع است.در صورت نیاز مبرم با موافت سرپرستار یا سوپروایزر کشیک قابل استفاده می باشد.
- جهت استفاده از مرخصی ساعتی برگه های مربوطه را باید از دفتر پرستاری وپرسنل اداری از دبیرخانه دریافت کنند.
- پس از تکمیل برگه مرخصی ساعتی و موافقت مسئول مربوطه توسطمدیر و یا مدیر پرستاری یا سوپروایزر کشیک تایید می شود.

- تمامی برگه های پاس ساعتی قبل از خروج از بیمارستان به دفتر پرستاری تحویل داده می شود.
- مرخصی ساعتی که توسط پرسنل استفاده می شود در دفتر مخصوص ثبت می شود.
- پاس ساعتی در پایان ماه توسط سرپرستار جمع بندی و در ارزشیابی دخالت داده می شود.
- به ازاء هر 7 ساعت استفاده از مرخصی ساعتی یکروز مرخصی استحقاقی محاسبه می شود. ( در طول یکسال این مدت نباید از 12 روز تجاوز کند)
- استفاده از پاس شیر جهت پرسنلی که دارای نوزاد شیرخوار هستند با موافقت سرپرستار و سوپروایزر کشیک میسر است تا حد امکان مشروط بر آنکه با ساعات کاری بخش تداخل نداشته باشد.

آخرین بروز رسانی : 1400/06/18 13:04