عنوان بخش

دیالیز

رئیس بخش

دکتر انسیه رجب پور

سرپرستار

مهشید سلطانزادی

تعداد تخت فعال

15

شماره داخلی

254

شرح و اقدامات بخش و نوع بیماران بستری

همو دیالیز مدد جویان دیالیزی

 

 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1400/11/08 18:09