عنوان بخش

دیالیز

رئیس بخش

دکتر انسیه رجب پور

سرپرستار

عقیله سلطانی

تعداد تخت فعال

15

شماره داخلی

254

شرح و اقدامات بخش و نوع بیماران بستری

همو دیالیز مدد جویان دیالیزی

 


 
 
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400