عنوان بخش

جراحی زنان

رئیس بخش

دکتر راحله گودرزی

سرپرستار

معصومه موسوی

تعداد تخت فعال

31

شماره داخلی

248

ساعات ملاقات بیماران

روزهای زوج و جمعه ساعت 14:30 الی 16

شرح و اقدامات بخش و نوع بیماران بستری

مراقبتهای بعد از اعمال جراحی مانند:D&C-C/S-EP-TL-DCR—APR-کیست تخمدات-کیست بارتولن-هرنی-انواع جراحی های چشم-انواع توده ها-اورتوپدی و.....

 
 

 

 

 

آمار مراجعین به بخش جراحی زنان در شش ماه اول سال95

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400