در تاریخ 13 دی ماه سال 1400،طی برنامه ریزی دبیر کمیته بحران  ،مانور دور میزی  با هدف  آمادگی بیمارستان در بحران های داخلی و خارجی با حضور اعضاء در دفتر ریاست بیمارستان  برگزار گردید .در این مانور سناریو فرضی زلزله خارج از ساختمان توسط خانم غلامین- دبیر کیمته  قرائت گردید. سپس اعضای ارشدچارت  HICS  در حیطه شرح وظایف خود به مرور اقدامات اجرایی پرداختند .

ضمن  برسی های لازم چالش ها شناسایی گردید و راه کارهای لازم مصوب گردید.طی بازدید میدانی از محل تریاژ بحران  به بررسی کمبودها و مشکلات پرداخته شد.

واحد ایمنی

آخرین بروز رسانی : 13 دی 1400