برنامه ویزیت پزشکان در بیمارستان جدیدبرنامه پزشکان در درمانگاه بیمارستان جدیدبرنامه ویزیت پزشکان در درمانگاه بیمارستان قدیمبرنامه ویزیت پزشکان در درمانگاه بیمارستان جدید(آبان ماه95)
برنامه آنکالی پزشکان عمومی (آبان ماه95) برنامه ویزیت پزشکان در درمانگاه بیمارستان قدیم -بهمن95

 

ایام هفته

فوق تخصص

نفرولوژی

فوق تخصص گوارش

متخصص داخلی

متخصص   زنان وزایمان

متخصص جراحی عمومی

متخصص مغزو اعصاب

متخصص

اعصاب وروان

متخصص

ارتوپدی

متخصص قلب

متخصص

کلیه و مجاری ادراری

متخصص

اطفال

جراح

مغزواعصاب

متخصص

گوش و حلق و بینی

کارشناس ارشد تغذیه

متخصص

عفونی

شنبه

 

دکتر

عرفانی

9

 

دکتر

رضی زاده

10

 

دکتر رمضانی

11

 

 

دکتر

موسوی

12

 

دکتر

دیوشلی

10

 

 

 

 

یکشنبه

 

دکتر

عرفانی

30/1

دکتر

رجب پور

30/9

دکتر شیرینکام

10

دکتر یوسفی

8

 

دکتر

پاکدل

12

دکتر

کریمی

45/7


دکتر

فرزان

11

دکتر

دیوشلی

11

 

 

 

 

دوشنبه

 

دکتر

سرداریان

30/8

دکتر

فداکار

30/9

دکتر

نعیم آسا

11

 

دکتر    الیاسی

30/10

 

دکتر

وطن دوست

12

 

 

 


دکتر

پارسامجد

8

دکتر

پزشکان

2

دکتر رشیدشمالی

2

 

 

سه شنبه

 

 

دکتر

کی نژاد

30/9

دکتر

صابری فرد

10

دکتر

تنهایی

30/11

 

دکتر

پاکدل

12

 دکتر

دیوشلی 30/12

 

 

خانم

صفرپور

8

 

چهارشنبه

دکتر*

آقاجانزاده دکتر

رمضان زاده

9

دکتر

عرفانی

30/1

 

دکتر

گودرزی

10

دکتر

یوسفی

30/8

 

 

 

دکتر

موسوی

12


دکتر خردمند

10

دکتر

پزشکان

2

 

 

دکتر

هادی پور

10

              برنامه ویزیت متخصصین در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی (بیمارستان جدید - جنب آموزش) (96/4/1لغایت96/4/31)

              * 15 روز اول هر ماه دکتر رمضان زاده و 15 روز دوم هرماه دکترآقاجانزاده روزهای چهارشنبه ویزیت میکنند.

ایام هفته

فوق تخصص

نفرولوژی

فوق تخصص گوارش

متخصص داخلی

متخصص   زنان وزایمان

متخصص جراحی عمومی

متخصص مغزو اعصاب

متخصص

اعصاب وروان

متخصص

ارتوپدی

متخصص قلب

متخصص

کلیه و مجاری ادراری

متخصص

اطفال

جراح

مغزواعصاب

متخصص

گوش و حلق و بینی

کارشناس ارشد تغذیه

متخصص

عفونی

شنبه

 

دکتر

عرفانی

9

 

دکتر

رضی زاده

30/8


دکتر رمضانی

11

 

 


 


 

 

 

 

یکشنبه

 

دکتر

عرفانی

30/1

دکتر

رجب پور

30/9

دکتر شیرینکام

9

دکتر یوسفی

8

 

دکتر

پاکدل

12

دکتر

کریمی

45/7

دکتر

موسوی

1


دکتر

دیوشلی

11

 

 

 

 

دوشنبه

 

دکتر

سرداریان

30/8

دکتر

فداکار

30/9

دکتر

نعیم آسا

11

 


 

دکتر

وطن دوست

12

 

 

 


دکتر

پارسامجد

8

دکتر

پزشکان

2

دکتر رشیدشمالی

2

 

 

سه شنبه

 

 

دکتر

کی نژاد

30/9

دکتر

صابری فرد

10

دکتر

تنهایی

30/11

 

دکتر

پاکدل

12

 

دکتر

موسوی

1


دکتر

دیوشلی 30/12

 

 

خانم

صفرپور

8

 

چهارشنبه

دکتر*

آقاجانزاده دکتر

رمضان زاده

9

دکتر

عرفانی

30/1

 

دکتر

گودرزی

8

دکتر

یوسفی

30/8

دکتر    الیاسی

30/10

 

 

 دکتر

پزشکان

2

 

 

دکتر

هادی پور

10

                   برنامه ویزیت متخصصین در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی (بیمارستان جدید - جنب آموزش) (1/5/96 الی 31/5/96 )

              * 15 روز اول هر ماه دکتر رمضان زاده و 15 روز دوم هرماه دکترآقاجانزاده روزهای چهارشنبه ویزیت میکنند.

 

برای مشاهده برنامه ویزیت پزشکان کلیک کنیدبرای مشاهده برنامه ویزیت پزشکان کلیک کنیدبرنامه ویزیت پزشکان دراردیبهشت98برنامه ویزیت پزشکان در بهمن98  برنامه ویزیت پزشکان در درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی-خرداد99

برای مشاهده برنامه ویزیت پزشکان عمومی در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی(آبان99) کلیک کنید .

برای مشاهده برنامه ویزیت پزشکان عمومی در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی(آذر99) کلیک کنید.

برای مشاهده برنامه ویزیت متخصصین دردرمانگاه تخصصی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی (آذر99) کلیک کنید .

برای مشاهده برنامه ویزیت پزشکان عمومی در بیمارستان(دی ماه99) کلیک کنید. 

برای مشاهده برنامه ویزیت پزشکان متخصص دردرمانگاه بیمارستان (دی ماه 99) کلیک کنید.

برای مشاهده برنامه  ویزیت پزشکان عمومی در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی کلیک کنید. 

برای مشاهده برنامه ویزیت متخصصین در درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی کلیک کنید.

برای مشاهده برنامه ویزیت متخصصین در درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی در اسفند ماه سال99 کلیک کنید. 

برای مشاهده برنامه ویزیت پزشکان عمومی در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی در اسفند ماه سال99 کلیک کنید.

برای مشاهده برنامه ویزیت پزشکان عمومی  در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی کلیک کنید.

برای مشاهده برنامه ویزیت متخصصین در درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی کلیک کنید. 

برای مشاهده برنامه ویزیت متخصصین در درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی در اردیبهشت سال1400کلیک کنید برای مشاهده برنامه ویزیت متخصصین  در درمانگاه بیمارستان بندرانزلی  کلیک کنید.برای مشاهده ویزیت متخصصین در درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی کلیک کنید.

برای مشاهده برنامه ویزیت متخصصین در درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی کلیک کنید.

برای مشاهده برنامه ویزیت پزشکان عمومی در بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی کلیک کنید. 

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400