عنوان بخش

اتاق عمل

رئیس بخش

دکتر عطاء اله محمدی

سرپرستار

 

مهدیه تقی نصیری

شماره داخلی

237-236

شرح و اقدامات بخش

 و نوع بیماران بستری

جراحی انواع اورتوپدی-جراحی مغز و اعصاب-جراحی چشم –جراحی های اورولوژی-C/S-ENT و ...

آخرین بروز رسانی : 22 اردیبهشت 1401